ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

O Нama

Године 1980. је основано прво предузеће, последња промена је од 02. aприла 2018. године. ЈКП„Универзал“Алибунар је једино комунално предузеће у општини Алибунар и као такво превасходно је задужено за пружање комуналних услуга. Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; а поред тога предузеће обавља и следеће делатности: одвођење отпадних вода; санација рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; изградња цевовода; изградња хидротехничких објеката; постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система; управљање економским субјектом; консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; инжењерске делатности и техничко саветовање; техничко испитивање и анализе; трговина на велико и мало осталим полупроизводима; трговина на велико отпацима и остацима; друмски превоз терета; складиштење; сакупљање отпада који није описан; третман и одлагање отпада; демонтажа олупина; санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; трговина на велико отпацима и остацима; услуге уређења и одржавање околине; услуге осталог чишћења зграде и опреме; услуге осталог чишћења; погребне и сродне делатности; услужне делатности у копненом саобраћају; остале непоменуте личне услужне делатности; остали непоменути специфични грађевински радови; производња металних конструкција и делова конструкција; припрема градилишта; остали инсталациони радови у грађевинарству; трговина на велико металном робом и инсталационим материјалима, опремом, прибором за грејање; трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама; цевоводни транспорт; услуге одржавања објеката; изградња осталих грађевина; рушење објеката; постављање електричних инсталација; малтерисање; уградња столарије; постављање подних и зидних облога; бојење и застакљивање; кровни радови; сеча дрвећа; производња производа од бетона намењених за грађевинарство; производња металних врата и прозора; димничарске и пијачне услуге; одржавање и поправка намештаја; послови пољочуварске службе у општини Алибунар.

Визија  предузећа:

Предузеће годинама уназад има визију да постане успешно комунално предузеће којим ће бити поносни корисници наших услуга, предузеће које успешно одговара на потребе корисника у погледу квалитета, обима, доступности и континуитета пружених комуналних услуга и да кроз однос заснован на обостраном поверењу и професионализму са корисницима, предузеће достигне и креира највише стандарде у области комуналних услуга.

Мисија предузећа :

Квалитетно, правовремено, редовно и континуирано пружање комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба свих физичких и правних лица на територији општине Алибунар, задовољење потреба корисника и оснивача. Одговорним пословањем створити и осигурати добит за предузеће и за побољшање квалитета живота запослених. Запослене усавршити, обучити и мотивисати, па задовољним и стручним кадром и одговарајућим возним парком, механизацијом, корисницима пружити најбољу услугу.

Директор и чланови Надзорног одбора

Вршилац дужности директора предузећа : дипломирани инжењер пољопривреде – Душан Дакић, именован на функцију одлуком Скупштине општине Алибунар. Пре постављања на функцију, обављао је функцију председника општине Алибунар, интересовао се и раније за стање и пословање ЈКП ,,Универзал“ Алибунар, па је у предузеће дошао упознат са проблемима и пословима. За сваког корисника услуга ЈКП“Универзал“Алибунар је доступан и  24 часа дневно, па обично са послом завршава након радног времена предузећа. Контакт телефон: 060/8450063

Председник Надзорног одбора: Обрад Шијаковић – дипломирани инжењер машинства, именован одлуком Супштине општине Алибунар број: 023-4/2018-04 од 26.03.2018.године

Чланови Надзорног одбора:

  • Асен Божилов, дипломирани правник, изабран члан од стране радника, именован одлуком Супштине општине Алибунар број: 023-9/2017-06 од 15.06.2017.године. Обавља послове секретара у предузећу, задужен за правне проблеме ЈКП“Универзал“Алибунар, дугогодишњи председник Комисије за спровођење јавних набавки, један од водећих људи у синдикату радника АСНС. Контакт телефон: 060/6410011
  • Зоран Пребирачевић, дипломирани правник, именован одлуком Супштине општине Алибунар број: 023-22/2019-04 од 22.10.2019. године.