УСЛУГЕ

Сектор  „Водовод и канализација“

Задатак ЈКП„УНИВЕРЗАЛ“Алибунар, сектор „Водовод и канализација“ је снабдевање свих корисника довољном количином квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода. У сектору је запослено 10 (десет) радника; 8 (осам) водоинсталера, пословођа и руководилац сектора. Запослени одржавају водоводну и канализациону мрежу у 11 (једанаест) насеља у општини Алибунар. Послови које овај сектор обавља су: производњу, припрему, дораду и дистрибуцију воде за пиће; управљање производњом воде; дораду воде; контролу хигијенско санитарног одржавања; одржавање уређаја за хлорисање воде; одржавање опреме и уређаје система водоснабдевања, одржавање водоводне мреже и бунара, одвођење, пречишћавање отпадних вода и јавних бунара; услужне делатности према трећим лицима; одржавање објекта водовода и канализације у насељима општине Алибунар; предлагање и вођење израде планске и извођачке документације; вођење инвестиција инфраструктуре водовода и канализације; послове из области заштите животне средине као и друге послове из делокруга сектора.  

Руководилац сектора: Рипсиме Гајић, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом за одговорног извођача радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације. Од оснивања обједињеног ЈКП“Универзал“Алибунар обавља посао руководиоца са успехом. Због своје стручности и лиценце, често је ангажована од стране других предузећа, а ретко који пројекат оснивача – СО Алибунар, прође без стручног ангажовања Рипсиме Гајић. Контакт телефон: 060/6410054.

Сектор  „Чистоћа“

Комунални отпад у општини Алибунар, сакупља, износи и депонује сектор „Чистоћа“ при ЈКП“Универзал“Алибунар. Смеће се сакупља по устаљеном распореду, али и по позиву. Предузеће поседује 2 (два) исправна камиона смећара и 1 (један) аутоподизач контејнера. Депонија у Алибунару тренутно се користи за одлагање отпада, а иста се одржава и чисте машинским путем. Проблем у области управљања отпадом је то што не постоји уређена санитарна депонија, те је жеља и неки план за наредни период, споразум са местима/општинама где постоје изграђене санитарне депоније. У овом сектору, ЈКП“Универзал“Алибунар броји 7 (седам) запослених, које помажу помоћни радници ангажовани изнајмљивањем људских ресурса и/или преко државних и општинских програма преко Националне службе за запошљавање. Такође, сектор чистоће чисти и одржавање јавне површине, а све на основу Ууговора са оснивачем, СО Алибунар. Чишћење обухвата уређивање паркинга, сакупљање отпадака, лишћа, сечених грана, остатака од кошења, чишћење снега.

Руководилац сектора: Момир Ђелкапић, економски техничар из Банатског Карловца, са искуством директора јавног комуналног предузећа. Од оснивања обједињеног ЈКП“Универзал“Алибунар обавља посао руководиоца у сектору чији су запослени међу највреднијима и најбоље организованим у предузећу. Због менаџерских способности и недостатка кадрова, поверен му је и сектор „Зеленило“. Контакт телефон: 060/6410073.

Сектор  „Зеленило“

Сектор  „Зеленило“ при ЈКП“Универзал“Алибунар одржава јавне зелене површине обухваћене програмом Општине Алибунар, где годишње има између 10 и 15 кошења. Машине су на завидном нивоу и предузеће их има сасвим довољно. Једини проблем је радна снага, а он се решава ангажовањем радника преко конкурса „Јавни радови“ и изнајмљивањем услуга људских ресурса. Поред површина обухваћених поменутим Програмом, такође сектор „Зеленило“ одржава сва Месна гробља и све пијаце у општини Алибунар. Поред основног посла овај сектор је задужен за орезивање украсних живица, одржавање стабала и садњу траве, цвећа, дрвећа и живица.

Сектор  „Грађевина“

Грађевински  сектор у оквиру   ЈКП “Универзал” Алибунар, послује  као пратећи сектор, уз секторе: „Водовод и канализација“, „Погребне услуге“ и обавља остале услужне грађевинске послове. У оквиру сектора „Водовод и канализација“, сектор „Грађевина“ обавља послове  на одржавању грађевинских објеката у оквиру дистрибутивних мрежа: хидростанице, бунарске кућице, хидрофорске кућице, секционе водоводне шахте и други објекти унутар водоводних мрежа, ревизионих канализационих шахти, пумпне канализационе станице, и станице за пречишћавање са њиховим пратећим грђевинским објектима и други грђевински објекти. Сектор грађевине као пратећи сектор сектору „Погребне услуге“ обавља послове на изради гробних места и гробница, реконструкција објеката на гробљу: капела, стаза, оквира.

Руководилац сектора: Панта Мохан, грађевински инжењер из Локава, са искуством техничког директора и руководећег у сектору „Зеленило“. Због стручности, искуства и познавања прилика у комуналним делатностима, Панта Мохан организује димничарску службу, пијаце и одговорно лице је у предузећу за издавање техничких услова и против пожарну заштиту; један је од људи који је завршио обуку пружања прве помоћи. Контакт телефон: 060/6410047.

Пијаце и димничарска служба

Радници који обављају послове су радници других сектора, али успешно извршавају пословне задатке наплате пијачарине, контролу продаје, одржавање пијаца и пијачних тезги. Димничари обављају прегледе димоводних инсталација, одржавају исте за шта имају потребно знање и стручну спрему.

Сектор  „Погребне услуге“

Задатак сектора „Погребне услуге“ је одржавање гробља и објеката који се налазе у саставу гробљу (површине за сахрањивање, саобраћајне површине, капела са мртвачницом, пратећи објекти за одржавање гробља, пословни за продају цвећа, свећа, погребне опреме као и урбани мобилијар чесме, клупе, корпе за смеће, расвета и сл.); сахрањивање (укоп); одржавање пасивних гробаља и спомен обележја; превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице у капели на гробљу или до крематоријума. Осим превоза посмртних остатака умрлог, а у складу са Законом о комуналним делатностима, остале наведене послове може обављати искључиво Јавно комунално предузеће “Универзал“ из Алибунара. Сектор  „Погребне услуге“ броји 6 (шест) радника, од којих су 2 (два) радника продавци погребне опреме, у сектору је и возача погребног возила, руководиоц сектора и 2 (два) гробара.

Руководилац сектора: Јосиф Матковић, машински техничар из Владимировца, доказао се као способан радник и у секторима: „Водовод и канализација“ и „Чистоћа“. Није му страно да помогне у пословима других сектора и немало пута је решио проблем својом иницијативом и упорношћу. Контакт телефон: 060/6410081.

Пољочуварска служба

У радној јединици Пољочуварска служба, обављају се послови непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала, спречавања спаљивања органиских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, за сваку пољску штету утврђује ближа обележја радње, прикупља податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупља податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињава записник, обавештава власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена, заприма захтев оштећеног лица за процену пољске штете, врши администритивно техничке послове за потребе Комисије за процену пољске штете, спречава све радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима, штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима, спречава наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, проналази учиниоце пољске штете, спроводи стоку откривену у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување. Поред наведеног пољочуварска служба у сарадњи са Комисијом за лицитацију државне земље, учествује у раду на спречавању узурпације државног земљишта које није лицитирано.

Руководилац сектора: Добривоје Алексић, ветеринарски техничар из Алибунара, шеф пољочуварске службе од 2014.године. Успоставио другарски, а уједно и професионални однос међу радницима. Пољочуварска служба ЈКП“Универзал“Алибунар је годинама једна од најбољих у свом послу, а једне године је добила признање и за најбољу пољочуварску службу. Контакт телефон руководиоца: 060/6410045.

Финансијско-књиговодствени послови

У сектору за финансијско-књиговодствене послове и наплату потраживања обављају се послови који обухватају: обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу; спровођење одредаба материјално финансијских прописа; израда планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и оснивача; израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја; обрада података добијених читањем водомера, припрема документације, организовање и спровођење инкасирања; обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде, отпадне воде и других комуналних услуга  корисницима; пријем и решавање по рекламацијама потрошача; састављање подлога за опомене и принудну наплату потраживања; књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података; руковање рачунарским системом; вођење и ажурирање свих врста књига, спискова, евиденција и картица у вези са пословима из делокруга Сектора; обрачун и исплата зарада запослених; вођење благајне; послови осигурања имовине и лица као и друге послове из делокруга Сектора.

Руководилац сектора: Милијанка Петровић Васиљевић, инжењер информатике из Алибунара, међу радницима позната и призната као „шефица“. Обављала функцију директора једно време, а почела од основних послова у предузећу; прошла и познаје свако радно место у администрацији. У најтежим тренутцима за предузеће, одржала ЈКП“Универзал“Алибунар, што је и препоручило за шефа рачуноводства. Предузеће послује позитивно годинама уназад, што је велики успех, узимајући у обзир да је ЈКП индиректан корисник јавних средстава и да приход остварује пруженим услугама и добро организованим финансијама и пословањем. Контакт телефон: 060/6410014.