Извештај о спровођеним набавкама у 2022.години

Доступан и на ПЈН, извештај за 2022.годину образлажемо укратко. Сви покренути поступци и ЈН и набавки на које се ЗЈН не примењује, успешно су спроведени без захтева за заштиту права понуђача.

У извештају су види да су набављена добра у вредности од: 93.626.118,00 динара, само из разлога што је Уговор о јавној набавци електричне енергије потписан на реалну цену ел.енергије од: 76.372.800,00 динара коју је понудила ЈП ЕПС Србија (једини понуђач у поступку набавке). Наравно ЈКП,,Универзал“Алибунар је предвидео да Уговор буде валидан само до износа на коју је набавка била процењена од 21.000.000,00 динара. Све дате вредности су са обрачунатим ПДВ-ом. Након утрошка средстава предузеће ће спровести нови поступак ЈН ел.енергије. Цена по којој се фактурисала и плаћала ел.енергија ЈП ЕПС Србији у 2022.години била је ограничена максималном ценом за ел.енергију коју је прописала државна власт.

На основу свега горе наведеног, утврђује се да је ЈКП,,Универзал“Алибунар у 2022.години набављао добра у вредности од: 38.253.318,00 динара.